Adatvédelmi Tájékoztató
Adatvédelmi Tájékoztató

A Bambi Bambu Webáruház Adatvédelmi Tájékoztatója


1.Adatkezelő megnevezése

A Webáruház címe: www.bambibambu.hu

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Szolgáltató neve: Szolárd Házak Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 2134 Sződ, Wesselényi Miklós u. 6.

Cégjegyzékszáma: 13-09-172495

Adószáma: 25061521-2-13

Bankszámlaszáma: Unicredit Bank 10918001-00000074-91120002

A szerződés nyelve: magyar 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

Telefon (munkanapokon 9-16 óráig): +36-20/455 1782

E-mail: info@bambibambu.hu

Levelezési cím: 2134 Sződ, Balassi Bálint u. 9.


2.Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján

A megrendelés lebonyolítása során végzett adatkezelés miatt szükséges az Ön hozzájárulása. 

Az Infotv. 3. § 7. bekezdése alapján az Ön a hozzájárulása szükséges, azaz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez a megrendelés lebonyolításához. 

Személyes adatainak megadásakor, az Ön írásbeli hozzájárulása nem szükséges, megadható ráutaló magatartással is. Ez alapján, mikor a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, akkor a rendelés véglegesítésekor látható jelölő négyzet, checkbox kipipálásával elfogadja, hogy személyes adatait az adatvédelmi feltételeknek megfelelően használjuk fel.


3.Az adatkezelés célja

A megrendelt termékek lebonyolítása során kérünk Öntől személyes adatokat. A megrendelés során szükséges megadnia személyes adatait:

a nevét

az e-mail címét

a szállítási címét,

a számlázási címét,

a megrendelt termékeket,

a megrendelt termékek mennyiségét,

a választott fizetési módot, 

ami alapján a megrendelés teljesülhet Ön felé. 

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

Az Ön személyes fiókjának létrehozása és kezelése

Az Ön rendeléseinek feldolgozása és a visszáruk kezelése online szolgáltatásunknál

Szöveges értesítések küldése a kiszállítás állapotáról

Hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, ha a termék kiszállításakor problémába ütköznénk

Rendelése során megválaszolhassuk kérdéseit, és értesíthessük az új vagy megváltozott termékekről


4.Az adatkezelés jogalapja

A megrendelt termékek lebonyolítása során megadott 

név

e-mail cím

a szállítási cím

a számlázási cím

a megrendelt termék

a megrendelt termékek mennyiség

a választott fizetési mód

technikailag elengedhetetlenül szükséges a Webáruház által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, így kezelésük törvényi felhatalmazáson, az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésén alapul.


5.Az adatkezelés időtartama

Regisztráció során megadott és a megrendeléskor kezelt és rögzített adatokat a megrendelést követően eltároljuk a következő megrendelések megkönnyítése, valamint felgyorsítása végett. 

Az Ön személyes adatainak rögzítése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezeket az adatokat az Ön személyes fiókjának fenn álltáig, annak törléséig kezeljük. Az Ön személyes fiókjának törlését az info@bambibambu.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti. Két munkanapon belül töröljük az Ön személyes fiókját, és erről megerősítést küldünk az Ön megadott e-mail címére. Az Ön személyes fiókjának törlésével a megrendelés során felvett adatai, korábbi rendeléseinek adatai helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

Regisztráció nélküli vásárlás során az adatait az ügylet elintézéséig tároljuk, ezt követően archiválásra kerül. Az archivált dokumentumokat a vonatkozó elévülési idő leteltéig őrizzük meg.

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a számviteli bizonylaton szereplő számlázási címet, a számviteli törvényben előírt határidőig megőrizzük, tároljuk.


6.Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Megrendelése teljesítésekor adatfeldolgozót veszünk igénybe: 

futárszolgálat, amely megkapja a termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat,

a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató.


Az ÁSZF 9. pontja alapján az Eladó a megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. Az Eladó a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat:

Vásárló nevét, 

a megjelölt szállítási címet, 

a megrendelés azonosítóját és 

összegét, 

a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és 

e-mail címét 

a Magyar Posta Zrt. rendelkezésére bocsátja.

A Bambi Bambu webáruházát kiszolgáló szerverek a Navisoft Hungary Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10., adószám: 24301879-2-42 ) tárhely (hosting) szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szerverközpontjában kerültek elhelyezésre. 

Szavatoljuk, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megteszünk, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.


7.Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - kötelező adatkezelés kivételével – törlését, továbbá személyes adatainak zárolását is kérheti az info@bambibambu e-mail címen.

Az érintett kérelmére, a Bambi Bambu webáruház mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410